Logo Pepijn@Landen
Erfgoedvereniging
lokale geschiedenis | heemkunde | cultuurtoerisme
Pepijn@Landen
Title of the document Bezoek ons documentatiecentrum
Ga naar de inhoud
Stichting
 
De Geschied- en Heemkundige Kring Landen vzw werd tijdens de stichtingsvergadering van 30 september 1974 boven de doopvont gehouden. De vergadering ging door in de Raadzaal van het Landense stadshuis en werd aangekondigd in ‘Landen Weekend’ van 26 september 1974. Initiatief hiervoor werd destijds genomen door Pascal Delameillieure en de eerste bijeenkomst werd voorgezeten door René Graindor, toenmalig schepen van cultuur. Er werden 22 aanwezigen genoteerd, in alfabetische volgorde waren dat: Coenen Pierre, Degreef Harry, Degreef Urbain, Delameillieure Pascal, Demolon Rita, Frederickx Jozef, Graindor René, Kempeneers Alfons, Kempeneers Willy, Michiels Maurice, Mievis Ivo, Servranckx Jozef, Souphy Jean-Paul, Sprengers Jacques, Stevens August, Tilkens Edgard, Vancauwenbergh Frans, Vandebroek Jean-Claude, Vandenbosch Alberic, Vanhoebroeck Jos (deken), Vanrijkel Jean en Winnen Willy (Brustem). Schepen Graindor schetste het belang van een geschiedkundige vereniging voor Landen en stelde P. Delameillieure voor die, als inleiding het historisch belang uiteenzette van de ‘Stad van Pepijn en Gertrudis’ en een lans brak om een kring en een museum te stichten. Er werd overeengekomen een vzw te stichten, statuten op te stellen en een eerste statutaire vergadering te beleggen op 14 oktober 1974. Die ging door in 't Park en na enkele correcties aan de statuten aangebracht te hebben, werden die met algemeenheid van stemmen aangenomen. Ten einde ook financieel te kunnen starten werd ‘met de hoed’ rondgegaan waarbij 1.000 BEF (ong. 25,00 euro) aan de eerste penningmeester werd overgemaakt.
De statuten werden getekend door het eerste bestuur: Pascal Delameillieure (voorzitter), Urbain Degreef (secretaris), Jozef Frederickx (penningmeester) en Jean-Paul Souphy (archivaris). Werkende leden: Harry Degreef, Rita Demolon, René Graindor, August Stevens en Edgard Tilkens. De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31/12/1974 nr. 9160 (cfr. Ons Landens Erfdeel nr.13, p.52).

In 1985 werden de eerste drie personeelsleden aangenomen: Ingrid Vanrutten, An Sevenants en Elie Massin. Fabienne Descamps volgde in 2005 Ingrid Vanrutten op. De laatste logistieke medewerker/klusjesman Johnny Vandevorst (2003) werd gepensioneerd op 1 juni 2014 (werd niet meer vervangen). Onze medemerkster Fabienne Descamps werd ontslagen wegens het wegvallen van de subsidies departement Cultuur Vlaamse Gemeenschap. Ze verliet de dienst op 21 december 2019. Vanaf 2021 is zij terug in dienst als publieksmedewerker.

De naam ‘Pepijn@Landen’ werd ingevoerd op 16 mei 2012. Op 11 juli 2022 verschenen onze nieuwe statuten in het Staatsblad. Hierbij werd de naam 'Geschied- en Heemkundige Kring Landen vzw' vervangen door de naam Erfgoedvereniging Pepijn@Landen vzw (Algemene Vergadering 26 juni 2022).
Terug naar de inhoud